ناشر: پیام یزد ، یزد
تعداد عنوان ها: 1
ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد ، داولینگ ، توتونچی
ادوارد تی داولینگ؛ جلیل توتونچی؛ حمیدرضا نصیری زاده
20,000