ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
تعداد عنوان ها: 101
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
رابرت سایمونیز؛ محمد اعرابی؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
بازاریابی جهانی،کیگان،ابراهیمی،پژوهشهای فرهنگی
عبدالحمید ابراهیمی؛ وارن جی .کیگان؛ هرمز مهرانی؛ مایک سی.گرین
440,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج1،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ مایکل.ای.هیت ؛ مانی آرمان؛ سی.چت.میلر ؛ آدرین کوللا
250,000
شهرها برای مردم نه برای سوداگری ، عبدالله زاده ، دفتر پژوهشهای فرهنگی
نیل برنر؛ محمود عبدالله زاده؛ پیتر مارکوزه؛ مارگیت مایر
350,000
مدیریت استراتژیک پروژه،اشمیت،اعرابی،هاشمی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ تری اشمیت؛ علیرضا هاشمی؛ رحیم زارع
170,000
مدیریت برمبنای سنجش،فیورنزو،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
فیورنزو فرانسسچینی؛ محمد اعرابی؛ موریتسیو گلتو؛ محسن قادری؛ سعیدضرغامی ؛ دومنکیو میسانو؛ احسان کیانی خواه
195,000
پیاده سازی استراتژِی،مک لنان،اعرابی،پژوهش فرهنگی
محمداعرابی ؛ اندرو مک لنان؛ علیرضا هاشمی؛ محمود قادری
230,000
بازاریابی گردشگری ، گوهریان،دفتر پژوهش فرهنگی
لس لومسدن؛ محمدابراهیم گوهریان
400,000
بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک،آندریاس،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ آندریاس راشه؛ علیرضا هاشمی
220,000
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد2 ، هانگر،اعرابی
سیدمحمد اعرابی؛ توماس ویلن؛ هاشم آقازاده؛ دیوید هانگر
290,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج2،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
مایکل.ای.هیت ؛ محمد اعرابی؛ مانی آرمان؛ سی.چت میلر؛ آدرین کوللا
250,000
تئوری و طراحی سازمان ج1،دفت،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
علی پارساییان؛ ریچارد ال . دفت؛ محمد اعرابی
295,000
برنامه ریزی استراتژِیک پروژه به کمک مدل بلوغ مدیریت پروژه،هرولد،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ هرولد کرزنر؛ پوراندخت نیرومند؛ یوسف محمدی مقدم
145,000
مبانی مدیریت استراتژِیک،دیویدهانگر،اعرابی،رضوانی،پژوهشهای فرهنگی
اعرابی؛ جی.دیوید هانگر؛ رضوانی ؛ توماس ال.ویلن
260,000
مدیریت جامع برند،خداداد حسینی،پژوهش فرهنگی
حمید خداداد حسینی؛ مهران رضوانی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه