ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
تعداد عنوان ها: 102
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
رابرت سایمونیز؛ محمد اعرابی؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
بازاریابی جهانی،کیگان،ابراهیمی،پژوهشهای فرهنگی
وارن جی .کیگان؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ هرمز مهرانی؛ مایک سی.گرین
440,000
شهرها برای مردم نه برای سوداگری ، عبدالله زاده ، دفتر پژوهشهای فرهنگی
نیل برنر؛ محمود عبدالله زاده؛ پیتر مارکوزه؛ مارگیت مایر
350,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج2،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ مایکل.ای.هیت ؛ مانی آرمان؛ سی.چت میلر؛ آدرین کوللا
590,000
مدیریت برمبنای سنجش،فیورنزو،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
فیورنزو فرانسسچینی؛ محمد اعرابی؛ محسن قادری؛ موریتسیو گلتو؛ دومنکیو میسانو؛ سعیدضرغامی ؛ احسان کیانی خواه
195,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج1،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ مایکل.ای.هیت ؛ مانی آرمان؛ سی.چت.میلر ؛ آدرین کوللا
590,000
پیاده سازی استراتژِی،مک لنان،اعرابی،پژوهش فرهنگی
اندرو مک لنان؛ محمداعرابی ؛ علیرضا هاشمی؛ محمود قادری
230,000
بازاریابی گردشگری ، گوهریان،دفتر پژوهش فرهنگی
محمدابراهیم گوهریان؛ لس لومسدن
400,000
بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک،آندریاس،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
آندریاس راشه؛ محمد اعرابی؛ علیرضا هاشمی
220,000
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد2 ، هانگر،اعرابی
توماس ویلن؛ سیدمحمد اعرابی؛ هاشم آقازاده؛ دیوید هانگر
290,000
مدیریت استراتژیک پروژه،اشمیت،اعرابی،هاشمی،دفترپژوهشهای فرهنگی
تری اشمیت؛ محمد اعرابی؛ علیرضا هاشمی؛ رحیم زارع
170,000
تئوری و طراحی سازمان ج1،دفت،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
ریچارد ال . دفت؛ علی پارساییان؛ محمد اعرابی
295,000
برنامه ریزی استراتژِیک پروژه به کمک مدل بلوغ مدیریت پروژه،هرولد،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
هرولد کرزنر؛ محمد اعرابی؛ پوراندخت نیرومند؛ یوسف محمدی مقدم
145,000
مبانی مدیریت استراتژِیک،دیویدهانگر،اعرابی،رضوانی،پژوهشهای فرهنگی
جی.دیوید هانگر؛ اعرابی؛ رضوانی ؛ توماس ال.ویلن
260,000
مدیریت جامع برند،خداداد حسینی،پژوهش فرهنگی
حمید خداداد حسینی؛ مهران رضوانی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه