ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
تعداد عنوان ها: 102
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
محمد اعرابی؛ رابرت سایمونیز؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج2،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ مایکل.ای.هیت ؛ مانی آرمان؛ سی.چت میلر؛ آدرین کوللا
250,000
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد2 ، هانگر،اعرابی
توماس ویلن؛ سیدمحمد اعرابی؛ دیوید هانگر؛ هاشم آقازاده
290,000
تئوری و طراحی سازمان ج1،دفت،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
علی پارساییان؛ ریچارد ال . دفت؛ محمد اعرابی
295,000
مدیریت برمبنای سنجش،فیورنزو،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ فیورنزو فرانسسچینی؛ محسن قادری؛ موریتسیو گلتو؛ سعیدضرغامی ؛ دومنکیو میسانو؛ احسان کیانی خواه
195,000
بازاریابی گردشگری ، گوهریان،دفتر پژوهش فرهنگی
محمدابراهیم گوهریان؛ لس لومسدن
400,000
شهرها برای مردم نه برای سوداگری ، عبدالله زاده ، دفتر پژوهشهای فرهنگی
محمود عبدالله زاده؛ نیل برنر؛ پیتر مارکوزه؛ مارگیت مایر
270,000
مدیریت استراتژیک پروژه،اشمیت،اعرابی،هاشمی،دفترپژوهشهای فرهنگی
تری اشمیت؛ محمد اعرابی؛ علیرضا هاشمی؛ رحیم زارع
170,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج1،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ مایکل.ای.هیت ؛ سی.چت.میلر ؛ مانی آرمان؛ آدرین کوللا
250,000
بازاریابی جهانی،کیگان،ابراهیمی،پژوهشهای فرهنگی
عبدالحمید ابراهیمی؛ وارن جی .کیگان؛ مایک سی.گرین؛ هرمز مهرانی
440,000
بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک،آندریاس،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ آندریاس راشه؛ علیرضا هاشمی
220,000
در جستجوی تغییر استراتژیک،بالوگن،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
جولیا بالوگن؛ محمد اعرابی؛ محسن ادبی؛ ورونیکا هوپ هایلی
230,000
حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری،جورجو،شیرازی،دفترپژوهشهای فرهنگی
باقر آیت الله شیرازی؛ جورجو کروچی؛ مهرداد حجازی
480,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه