ناشر: مروارید ، تهران
تعداد عنوان ها: 22
مدیریت دولتی نوین:نگرشی راهبردی(استراتژیک)سیر اندیشه ها،مفاهیم، نظریه ها،هیوز،الوانی،مروارید
مهدی الوانی؛ آون هیوز؛ خلیلی شورینی؛ غلامرضا معمار زاده طهران
380,000
رفتار سازمانی، گریفین،الوانی،مروارید
سیدمهدی الوانی؛ مورهد ؛ غلامرضا معمارزاده؛ گریفین
450,000
سازمان ها و سازماندهی ، اسکات ، سیدجوادین ، مروارید
سیدرضا سیدجوادین؛ ریچارد اسکات؛ بهروزپورولی؛ دیویس؛ الهام جمالی پویا
450,000
گریز از آزادی ، فروم ، فولادوند،مروارید
عزت الله فولادوند؛ اریک فروم
95,000
نمو گیاهی ، لیندون ، مجد
آر. آف. لیندون؛ احمد مجد؛ مصطفی عبادی
21,000