ناشر: مروارید ، تهران
تعداد عنوان ها: 25
مدیریت دولتی نوین:نگرشی راهبردی(استراتژیک)سیر اندیشه ها،مفاهیم، نظریه ها،هیوز،الوانی،مروارید
آون هیوز؛ مهدی الوانی؛ خلیلی شورینی؛ غلامرضا معمار زاده طهران
380,000
رفتار سازمانی، گریفین،الوانی،مروارید
سیدمهدی الوانی؛ مورهد ؛ غلامرضا معمارزاده؛ گریفین
450,000
سازمان ها و سازماندهی ، اسکات ، سیدجوادین ، مروارید
سیدرضا سیدجوادین؛ ریچارد اسکات؛ بهروزپورولی؛ دیویس؛ الهام جمالی پویا
450,000
گریز از آزادی ، فروم ، فولادوند،مروارید
عزت الله فولادوند؛ اریک فروم
95,000
تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی ، موسکا ، شهیدزاده
گائتا نوموسکا؛ حسین شهیدزاده؛ گاستون بوتر
30,000
نمو گیاهی ، لیندون ، مجد
احمد مجد؛ آر. آف. لیندون؛ مصطفی عبادی
21,000