ناشر: زبان تصویر ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
موتورهای دیزل ، می ، امینی
مجید امینی؛ ED MAY؛ مهدی افقی
130,000
سیستم های سوخت رسانی موتورهای دیزل، ادمی، امینی
ادمی ؛ مجید امینی؛ مهدی افقی
70,000
موتورهای دیزل، ادمی، امینی
اد می؛ مجید امینی؛ مهدی افقی
300,000
روشهای طراحی معماری،داود زاده،زبان تصویر
کری جورمکا؛ لیلا داود زاده
35,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، رضوان
پیتر باستیان؛ بهزاد رضوان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، باستیان ، رضوان
بهزاد رضوان؛ پتر باستیان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
مبانی ، جداول و استاندارهای مهندسی عمران ، مسافری
مهدی مسافری؛ جلال صالحی مبین؛ سیدمهریار متولی عنبران
72,000