ناشر: زبان تصویر ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
موتورهای دیزل ، می ، امینی
مجید امینی؛ ED MAY؛ مهدی افقی
130,000
موتورهای دیزل، ادمی، امینی
مجید امینی؛ اد می؛ مهدی افقی
300,000
روشهای طراحی معماری،داود زاده،زبان تصویر
لیلا داود زاده؛ کری جورمکا
35,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، رضوان
بهزاد رضوان؛ پیتر باستیان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، باستیان ، رضوان
بهزاد رضوان؛ پتر باستیان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000