ناشر: زبان تصویر ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
موتورهای دیزل ، می ، امینی
ED MAY؛ مجید امینی؛ مهدی افقی
130,000
سیستم های سوخت رسانی موتورهای دیزل، ادمی، امینی
مجید امینی؛ ادمی ؛ مهدی افقی
70,000
موتورهای دیزل، ادمی، امینی
اد می؛ مجید امینی؛ مهدی افقی
300,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، رضوان
بهزاد رضوان؛ پیتر باستیان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
روشهای طراحی معماری،داود زاده،زبان تصویر
لیلا داود زاده؛ کری جورمکا
35,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، باستیان ، رضوان
پتر باستیان؛ بهزاد رضوان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
مبانی ، جداول و استاندارهای مهندسی عمران ، مسافری
مهدی مسافری؛ جلال صالحی مبین؛ سیدمهریار متولی عنبران
72,000