ناشر: زانیس ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی،سلاجقه،زانیس
سلاجقه ؛ صالح پورجم؛ روستایی ؛ فتاحی اردکانی؛ غریب ؛ میرزایی
70,000
فنون کاربردی سامانهاطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی ج1، سلاجقه
علی سلاجقه؛ امین صالح پورجم؛ محمدعلی فتاحی اردکانی؛ مریم تاجیکی
50,000