ناشر: کوهسار ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
مدیریت منابع انسانی ، بیگدلی
محمدتقی ضیایی بیگدلی؛ لوید ال. بایرس؛ نادر آریا؛ سیدمحمدرضا احمدی
103,000
توسعه اقتصادی در جهان سوم ، تودارو ، فرجادی ،کوهسار
غلامعلی فرجادی؛ مایکل تودارو
120,000
مقدمه ای بر کارآفرینی ، نطاق
نطاق ؛ گروه نویسندگان
40,000