ناشر: کوهسار ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
مقدمه ای بر کارآفرینی ، نطاق
ترسا شاهین؛ علی اصغر سعدآبادی
550,000
توسعه اقتصادی در جهان سوم ، تودارو ، فرجادی ،کوهسار
مایکل تودارو؛ غلامعلی فرجادی
120,000
مدیریت منابع انسانی ، بیگدلی
لوید ال. بایرس؛ محمدتقی ضیایی بیگدلی؛ نادر آریا؛ سیدمحمدرضا احمدی
103,000