ناشر: کوهسار ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
مدیریت منابع انسانی ، بیگدلی
لوید ال. بایرس؛ محمدتقی ضیایی بیگدلی؛ نادر آریا؛ سیدمحمدرضا احمدی
103,000
توسعه اقتصادی در جهان سوم ، تودارو ، فرجادی ،کوهسار
مایکل تودارو؛ غلامعلی فرجادی
120,000