ناشر: خدمات فرهنگی ، کرمان
تعداد عنوان ها: 24
قالبهای نویسندگی و آیین نگارش، دانشور
دانشور - علیخانی - مهاجری فر
45,000
جمعیت و تنظیم خانواده ، صفر نواده
مریم صفر نواده؛ نسیم سعید
23,000
اصول پرورش طیور،رز،محمدآبادی،خدمات فرهنگی کرمان
اس . پی . رز؛ محمد رضا محمد آبادی؛ محمد جواد ضمیری
50,000
راهنمای کمی و کیفی مصرف آب در دام، طیور و آبزیان ، تکاسی
محمد ولی تکاسی؛ مجتبی سید مومن؛ نادر نخعی امرودی
20,000
راهنمای ژنتیک ، محمدآبادی
محمدرضا محمدآبادی
38,000