ناشر: مترجم
تعداد عنوان ها: 19
فناوری های زیست شناسی ملکولی ، محمد آبادی
دی تاگو؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سی. موسارد؛ امین باقی زاده
60,000
اطلس کانیهای سنگ ساز در مقطع نازک ، مکنزی ، احمدی
ویلیام اسکات مکنزی؛ مرتضی احمدی؛ سی. گیلفورد؛ جواد ساعدی بناب
40,000