ناشر: مترجم
تعداد عنوان ها: 20
سرامیک های مهندسی،بنگیسو،ابراهیمی،دانش پویان جوان
مورات بنگیسو؛ محمد ابراهیم ابراهیمی
298,000
فناوری های زیست شناسی ملکولی ، محمد آبادی
محمدرضا محمدآبادی؛ دی تاگو؛ امین باقی زاده؛ سی. موسارد
60,000
سرامیکهای مهندسی ، بنگیسو
مورات بنگیسو؛ محمد ابراهیم ابراهیمی
49,000
اطلس کانیهای سنگ ساز در مقطع نازک ، مکنزی ، احمدی
ویلیام اسکات مکنزی؛ مرتضی احمدی؛ سی. گیلفورد؛ جواد ساعدی بناب
40,000