ناشر: شهردانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 22
تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری ، خدابخشی،شهردانش
عبدالله خدابخشی؛ حسنعلی درودیان؛ محمد آشوری
110,000
تامین اجتماعی مقدمه ای بر اصو اساسی ، فیروزی مندی
فراز فیروزی مندی؛ دنی پیترز؛ سمیره احمدی
55,000
حقوق بین الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت ، شهبازی
آرامش شهبازی؛ سیدقاسم زمانی
40,000
فلسفه حقوق بین الملل ، محبی
فرناندو تسون؛ محسن محبی
53,000
قراردادهای لیسانس ، صابری
روح اله صابری؛ محمدعلی بهمئی
35,000
حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه ، زمانی
دیتر فلک؛ سیدقاسم زمانی؛ نادر ساعد
120,000
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر ، زمانی،شهردانش
سیدقاسم زمانی؛ امیرساعد وکیل؛ پوریا عسکری
45,000