ناشر: دانشگاه آزاد ، ورامین
تعداد عنوان ها: 2
بوم شناسی گیاهی کاربردی ، پراتیماکاپور ، علیخانی
مجید آقاعلیخانی؛ پراتیما کاپور؛ فرشاد قوشچی؛ سودها رانی گویل
25,000