ناشر: پارتیان ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
حل المسائل آشنایی بااپتیک ج2،پدروتی،مربوطی،پارتیان
پدروتی ؛ مرجان مربوطی؛ زینب شعبانی؛ محمدصابر حسینی
160,000
حل مسائل آشنایی با اپتیک ج1،پدروتی،مربوطی،پارتیان
پدروتی ؛ مرجان مربوطی؛ محمدرضا سلمانپور پایین افراکتی؛ امی صدرالسادات دزفولی
200,000
طراحی الگوریتم ها ، نئوپولیتین ، جلیلی
ریچارد نئوپولیتین؛ حجت الله جلیلی؛ کیومرث نعیمی پور
91,000
ریاضیات گسسته ، لیپ شوتس ، عالم زاده
علی اکبر عالم زاده؛ سیمور لیپ شوتس
75,000