ناشر: مرکز اطلاعات و مدارک علمی
تعداد عنوان ها: 5
زبان مخفی چیست؟ ، کالوه ، پزشکی
شهروز پزشکی؛ لویی ژان کالوه
25,000
آواشناسی ، مالمبرگ ، زرافشان
برتیل مالمبرگ؛ زینا زرافشان
30,000
طراحی پایگاه وب دستگاههای دولتی اطلاعات و ارتباطات ، علیدوستی
سیروس علیدوستی؛ محمد علی باقری؛ پروبز شهریاری
30,000
مدیریت ارتباطات علمی ، علیدوستی
سیروس علیدوستی؛ محمود خسروجردی؛ بهزاد دوران
42,000
نیازسنجی اطلاعات ، بابائی
محمود بابائی
22,000