ناشر: جوان ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
تحقیق در علمیات ج1:برنامه ریزی خطی،لیبرمن،آصف،جوان
فردریک س . هیلیر؛ محمدمدرس ؛ جرالد ج . لیبرمن؛ اردوان آصف وزیری
180,000
تحقیق در عملیات ج2:برنامه ریزی ریاضی،لیبرمن،آصف،جوان
فردریک س . هیلیر؛ محمد مدرس؛ اردون آصف ورزیری؛ جرالد ج . لیبرمن
280,000
طرح ریزی واحدهای صنعتی،اپل،وزیری،جوان
جیمز م. اپل؛ اردوان آصف وزیری
450,000