ناشر: جوان ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
تحقیق در عملیات ج2:برنامه ریزی ریاضی،لیبرمن،آصف،جوان
فردریک س . هیلیر؛ محمد مدرس؛ اردون آصف ورزیری؛ جرالد ج . لیبرمن
280,000
تحقیق در علمیات ج1:برنامه ریزی خطی،لیبرمن،آصف،جوان
محمدمدرس ؛ فردریک س . هیلیر؛ اردوان آصف وزیری؛ جرالد ج . لیبرمن
180,000
طرح ریزی واحدهای صنعتی،اپل،وزیری،جوان
اردوان آصف وزیری؛ جیمز م. اپل
150,000