ناشر: آگاه ، تهران
تعداد عنوان ها: 44
سمک عیار 6جلدی ، آگاه
پرویز ناتل خانلری
3,200,000
تازیانه های سلوک ، کدکنی، آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
600,000
زبان تفکر ، باطنی ، آگاه
محمدرضا باطنی
150,000
تکامل چیست ؟ مایر ، رنجبر ، آگاه
ارنست مایر؛ سلامت رنجبر
40,000
روش های تحقیق در علوم رفتاری،سرمد،آگاه
زهره سرمد؛ عباس بازرگان؛ الهه حجازی
450,000
موسیقی شعر ، کدکنی،آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
500,000
نظریه برنامه ریزی : دیدگاه های سنتی و جدید ، اجلالی،آگاه
پرویز اجلالی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی عسگری
300,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جورج لیکاف؛ جهانشاه میرزابیگی؛ مارک جانسون
650,000
مدیریت مالی ج1،وستون،تبریزی،آگه
فرد وستون؛ حسین عبده تبریزی؛ یوجین بریگام؛ پرویز مشیرزاده مویدی
550,000
حقوق طبیعی و تاریخی ، پرهام ، آگاه
لئو اشتراوس؛ باقر پرهام
250,000
مطالعات توسعه،جفری هینز،شیرزادی،آگاه
جفری هینز؛ رضا شیرزادی؛ جواد قبادی
200,000
صور خیال درشعر فارسی،کدکنی،آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
450,000
آوا شناسی(فونتیک)،حق شناس،آگاه
علی محمد حق شناس
120,000
جامعه شناسی شهر ، فیالکوف ، نیک گهر، آگاه
یانکل فیالکوف؛ عبدالحسین نیک گهر
70,000
جامعه شناسی و فلسفه دورکیم ، سرمد،آگاه
امیل دورکیم؛ فریدون سرمد
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه