ناشر: غزل ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 13
کاربرد MaxplusII و AHDL در FPGA ، شیرازی
امیرحسین شیرازی؛ امید شریفی تهرانی
20,000
رهیافتی به مبانی فیزیک نوین ، قاسمی
حمید قاسمی؛ محمد جواد رمضانی؛ احمدرضا شهیدی
16,000
خودآموز توپولوژی عمومی ، آدامسون ، توکلی،غزل اصفهان
علی توکلی؛ یان تی آدامسون؛ علی رجالی
18,500
نظریه و مسائل مکانیک تحلیلی (1) ، اشپیگل ، مظلوم
م. ر. اشپیگل؛ محسن مظلوم ف حمید قاسمی
210,000
راهنمای فیزیک کوانتومی ، جلد1 (استفان گاسیوروویچ) ، قاسمی
سهراب منوچهری؛ حمید قاسمی تردشکچوئی
9,000
کلیات مدیریت ، یثربی
علی اوسط یثربی
1,700
بیولوژی خاک ، وود ، نوربخش،غزل اصفهانی
مارتین ودد؛ فرشید نوربخش؛ محمدعلی حاج عباسی
7,000