ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 462
ترجمه دیداری شنیداری ، مفاهیم و اصطلاحات ، خوش سلیقه ، د.فردوسی
مسعود خوش سلیقه؛ سعید عامری؛ عبداله نوروزی
250,000
توکسوکارا انگل ناشناخته ، برجی ، د.فردوسی
حسن برجی؛ سلیا هولند؛ افسانه دولتخواه؛ هو اسمیت
330,000
نظریه گراف و کاربردهای آن ، توکلی ، د.فردوسی
مصطفی توکلی؛ فریدون رهبرنیا
140,000
مدل سازی محیط زیست ، کلاهی ، د.فردوسی
اندرو فورد؛ مهدی کلاهی
430,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
فلزات سنگین در خاک ، فتوت ، د.فردوسی
برایان آلووی؛ امیر فتوت
550,000
زبان شناسی توحیدی ، الحسینی ، د.فردوسی
محمدعلی الحسینی؛ سیدحسین سیدی
15,000
تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی،والسترا،مرتضوی،فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی؛ پی. والسترا؛ محسن قدس روحانی؛ حسین جوینده
260,000
جبر خطی عددی و کاربردها ج1،داتا، توتونیان،د.فردوسی
بیسوا نات داتا؛ قائزه توتونیان
300,000
مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی ، جونز ، بزرگ نیا ، د.فردوسی
پیتر جونز؛ محمد امینی؛ پیتر اسمیت؛ ابوالقاسم بزرگ نیا
150,000
مبانی طراحی فرایندهای انتقال جرم ، شاهسوند ، د.فردوسی
اکبر شاهسوند؛ علی گرمرودی اصیل
280,000
مهره داران (کالبدشناسی مقایسه ای،عملکرد،تکامل) ، علی آبادیان ، د.فردوسی
کنت وی. کاردونگ؛ منصور علی آبادیان؛ زین العابدین محمدی
700,000
اکولوژی میکروبی،بارتون،شهنواز،د.فردوسی
لاری بارتون؛ مهناز شهنواز؛ دیانا نورثوپ
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه