ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد عنوان ها: 8
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاعا رسانی ، رهادوست،کتابخانه ملی
فاطمه رهادوست؛ کریشان کومار؛ فریبرز خسروی
100,000
نظامهای رایانه ای یکپارچه کتابخانه، فتاحی
رحمت الله فتاحی؛ ایرج راد
14,000