ناشر: تابان ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
اقتصاد مدیریت،روزبهان،ویراست جدید،تابان
ابوالقاسم هاشمی؛ محمود روزبهان
350,000