ناشر: رشد ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
روانشناسی بالینی،فیرس،تیموتی،فیروزبخت،رشد
مهرداد فیروزبخت؛ ای.جری فیرس؛ تیموتی جی.ترال
550,000
روانشناسی مرضی:مشکل رفتار غیرانطباقی،ساراسون،نجاریان،رشد
بهمن نجاریان؛ اروین جی.ساراسون؛ محسن دهقانی؛ بارباراآر.ساراسون ؛ داود عرب قهستانی؛ ایران داودی
600,000
متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد،براهنی،رشد
ریتا ال.اتکینسون و همکاران؛ محمدنقی براهنی و همکاران
230,000
مردم در سازمانها،میچل،شکرکن،رشد
ترنس آر . میچل؛ حسین شکرکن
65,000