ناشر: قائم ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
ماشین های الکتریکی ج1،بیم بهارا،لسانی،قائم
بیم بهارا؛ جعفر سلطانی؛ حمید لسانی
380,000
تئوری جامع ماشین های الکتریکی ، بیم بهارا ، لسانی
بیم بهارا؛ حمید لسانی؛ سید اعلاء حسینی پور
230,000
ماشین های الکتریکی ج2،بیم بهارا،لسانی،قائم
بیم بهارا؛ جعفر سلطانی؛ حمید لسانی
700,000
ماشین های الکتریکی مدرن ، لسانی،قائم
جک اف. گیرس؛ حمید لسانی
55,000