ناشر: سازمان نظام دامپزشکی
تعداد عنوان ها: 8
کلیات مامایی دامپزشکی (حیوانات مزرعه)،زارع زاده مهریزی
محمد مهدی زارع زاده مهریزی؛ نوید نوذرپور
60,000
بیماری های پوستی اسب ، طلوعی
پاسکو ؛ تقی تقی پور؛ ار. ار .؛ ناتن بلت؛ دی . سی
35,000
اصول بازرسی گوشت در کشورهای در حال توسعه،بابان،نیکخواه
دی هرندا؛ آرش بابان؛ پی. جی. چمبرز؛ محمدحسن گلپایگانگی؛ ای. اتریکوای؛ پی. سنویراتنا؛ تی. جی. پی داسیلوا
40,000
سیمای بالینی و آزمایشگاهی بروسلوز در انسان ، یانگ ، ذوقی
ادوارد جی. یانگ؛ اسماعیل ذوقی؛ میخائیل جی. کوربل
30,000