ناشر: سازمان نظام دامپزشکی
تعداد عنوان ها: 8
کلیات مامایی دامپزشکی (حیوانات مزرعه)،زارع زاده مهریزی
محمد مهدی زارع زاده مهریزی؛ نوید نوذرپور
60,000
اصول بازرسی گوشت در کشورهای در حال توسعه،بابان،نیکخواه
دی هرندا؛ آرش بابان؛ پی. جی. چمبرز؛ محمدحسن گلپایگانگی؛ ای. اتریکوای؛ پی. سنویراتنا؛ تی. جی. پی داسیلوا
40,000
بیماری های پوستی اسب ، طلوعی
پاسکو ؛ تقی تقی پور؛ ار. ار .؛ ناتن بلت؛ دی . سی
35,000
سیمای بالینی و آزمایشگاهی بروسلوز در انسان ، یانگ ، ذوقی
ادوارد جی. یانگ؛ اسماعیل ذوقی؛ میخائیل جی. کوربل
30,000