ناشر: سازمان اقتصادی کوثر ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
نقش پروتئین در تغذیه طیور ، فرخوی
محسن فرخوی؛ بابک صانعی
15,000
فیزیولوژی پرندگان،استورکی،دهقان
پی. دی. استورکی؛ محمودرضا پناهی دهقان؛ ساسان رسول نژاد فریدونی؛ رسول زنده روح کرمانی؛ مهرداد مدیر صانعی
42,000