ناشر: پایدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 15
حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 ، مدنی
جلال الدین مدنی
45,000
حقوق مدنی (ج4) عقود معین ، مدنی
جلال الدین مدنی
20,000