ناشر: علوم و فنون ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
دیرگدازها (انواع - خواص - کاربرد)
گروه مهندسی متالورژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف
50,000
واژه نامه ریاضی ، جهادشریف
گروه ریاضی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
60,000