ناشر: ارکان ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 42
مهندسی ترافیک 1 ، موید فر ، ارکان
رضا مویدفر؛ بهنام مختاری
600,000
طراحی سازه های فولادی به روش حالت حدی(LRFD) ج5:طراحی اعضاء،ازهری،ارکان اصفهان
مجتبی ازهری؛ حسین عموشاهی؛ سیدرسول میرقادری
950,000
عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه ، ریاحی ، ارکان
حسین تاجمیرریاحی؛ سید سجاد صلاحی؛ علی پورعابدین
120,000
پایداری در سازه های فولادی،ازهری،ارکان اصفهان
مجتبی ازهری؛ سعید صرامی؛ رسول میرقادری
550,000
مدیریت تولید و مصرف سیلاژ،خوروش،ارکان اصفهان
محمد خوروش؛ حمید محمدزاده؛ مهدی بهرامی یکدانگی
150,000
زمین شناسی کاربردی،حاجیان،ارکان اصفهان
علیرضا حاجیان؛ پوریا جندقیان
175,000
نانوبیوسرامیکها،فتحی،ارکان اصفهان
محمدحسینفتحی ؛ آرش حنیفی
88,000
الیاف و مسنوجات سرامیکی،قانع،ارکان اصفهان
محمدقانع ؛ احسان قربانی
80,000
پرورش طیور در مناطق گرمسیر،قیصری،ارکان اصفهان
عباسعلی قیصری؛ نوهاد جی.دقیر
250,000
مبانی نگاهبانی از محیط زیست ، بمانیان ،ارکان اصفهان
شهناز بمانیان؛ ارجمند مهربانی
75,000
اصول اصلاح نباتات ، میرلوحی ، ارکان اصفهان
میرلوحی ؛ مجیدی؛ اسماعیل زاده مقدمک
108,000
راهنمای عملی ضدعفونی لوله هاومخازن ذخیره آب،ملاباشی،ارکان اصفهان
ویلیام سی.لور؛ آسیه سادات ملاباشی؛ فرد ج. سانچز
60,000
راهنمای شناسایی مژکداران درتصفیه خانه های فاضلاب،ارکان اصفهان
نزهت السادات معقول؛ سوزانا سرانو؛ پیلار کانوو
57,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه