ناشر: کاروان حله ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
ماشینهای ابزار ، واکر ، شیرخورشیدیان
اکبر شیرخورشیدیان؛ جان واکر
70,000
شناسایی و ریشه یابی شکست ماشین ، آفونسو،قلیزاده،طراح
لوئیز اوتاویو آمارال آفونسو؛ حسین قلی زاده؛ ولی قلی زاده
120,000