ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران، شعبانی
تعداد عنوان ها: 11
توسعه دانش بنیان کشاورزی،حسینی،جهادتهران
محمودحسینی ؛ ابوالقاسم شریف زاده
250,000
سایت های صنعتی:بازاندیشی در مناظر فراصنعت،کرک وود،ایرانی بهبهانی،جهادتهران
نیال کرک وود؛ هما ایرانی بهبهانی؛ سارا پیلارام؛ سمیه رنجبرطره
250,000
تنش های غیرزیستی(مقاومت گیاهان از طریق بهنژادی و روشهای مولکولی)،محمدی،جهادتهران
ام.اشرف ؛ ولی اله محمدی؛ پی.هریس ؛ فریبا ابوئی مهریزی
195,000
چوب:بهینه سازی بیومکانیکی درختان،کلوس،پورطهماسبی،جهادتهران
کامبیز پورطهماسی؛ کلوس متهک؛ رضا اولادی؛ هانس کوبلر
70,000
میکروبیولوژی کشاورزی و جنگل کاری پایدار، علیخانی ، جهاد تهران
حسینعلی علیخانی؛ زکی انور سیدیکویی؛ مهدی قورچیانی؛ موهاد سعید اختر؛ کازویوشی فوتای
100,000
ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار،شریف زاده،جهادتهران
ابوالقاسم شریف زاده؛ علی اسدی؛ مهنوش شریفی
250,000
مهارت های حرکتی و سرودهای خاص ، عزب دفتری، جهاد تهران
فرشته عزب دفتری؛ فریبا عزب دفتری
42,000
خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله،خداداد،جهاد تهران
مارشال ای پارکر؛ سعیدرضا اله کرم؛ ادوارد جی پیاتی؛ مینوش خداداد؛ هاتف هاشمی
33,000