ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران، شعبانی
تعداد عنوان ها: 8
تنش های غیرزیستی(مقاومت گیاهان از طریق بهنژادی و روشهای مولکولی)،محمدی،جهادتهران
ام.اشرف ؛ ولی اله محمدی؛ پی.هریس ؛ فریبا ابوئی مهریزی
195,000
توسعه دانش بنیان کشاورزی،حسینی،جهادتهران
محمودحسینی ؛ ابوالقاسم شریف زاده
250,000
چوب:بهینه سازی بیومکانیکی درختان،کلوس،پورطهماسبی،جهادتهران
کلوس متهک؛ کامبیز پورطهماسی؛ رضا اولادی؛ هانس کوبلر
70,000
میکروبیولوژی کشاورزی و جنگل کاری پایدار، علیخانی ، جهاد تهران
زکی انور سیدیکویی؛ حسینعلی علیخانی؛ مهدی قورچیانی؛ موهاد سعید اختر؛ کازویوشی فوتای
100,000
ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار،شریف زاده،جهادتهران
ابوالقاسم شریف زاده؛ علی اسدی؛ مهنوش شریفی
250,000
مهارت های حرکتی و سرودهای خاص ، عزب دفتری، جهاد تهران
فرشته عزب دفتری؛ فریبا عزب دفتری
42,000