ناشر: جهاددانشگاهی تربیت معلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 15
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
300,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ
300,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ شبنم ششمائی؛ مریم دقیقی اصلی
200,000
کشاورزی شهری توسعه و ترویج آن،میرترابی،جهادخوارزمی
مهدیه السادات میرترابی؛ احمد رضوانفر؛ حمید موحد محمدی؛ محمود حسینی
60,000
خصوصی سازی در آموزش عالی،جمشیدی،جهادتربیت معلم
لاله جمشیدی؛ حمیدرضا آراسته
105,000
ارزیابی برترین شهرهای جهان،کندی،سرگلزائی،جهاد تربیت معلم
کریستوفرکندی ؛ شریفه سرگلزائی؛ مهناز اکبری
70,000
مدیریت نوآوری کشاورزی،حسینی،جهادتربیت معلم
سیدجمال فرج الله حسینی؛ شهره سلطانی
20,000
جنگ خلیج فارس ، کروری
علی احمد کروری؛ انوشیروان شیروانی
185,000
تحقیقات بازاریابی چریکی یا پارتیزانی،کیدمن،اسکندرپور،جهادتربیت معلم
رابرت جی کیدن؛ بهروز اسکندرپور؛ نسرین داداشی؛ یاور باوفا
110,000
تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو ، عظیمی،جهاد تربیت معلم
افسر علیزاده عظیمی؛ جی . جی لگوسکی؛ سی . اچ ساروم؛ فریبا ملکیان
40,000
شیمی معدنی2 ج3،آقابزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
33,000