ناشر: جهاددانشگاهی علامه طباطبایی،تهران*
تعداد عنوان ها: 24
طرح پژوهش رویکردها ی کیفی،کمی و ترکیبی،کرسول،کیامنش،جهادعلامه
جان دبلیو کرس ول؛ علیرضا کیامنش؛ مریم دانای طوس
450,000
امنیت و شهر اسلامی،لطیفی،جهادعلامه
غلامرضا لطیفی؛ ایمان قلندریان
150,000
رگرسیون و همبستگی کاربردی،مایلز،کیامنش،جهادعلامه
علیرضا کیامنش؛ جرمی مایلز؛ مسعود کبیری؛ مارک شولین
150,000
استدلال آماری در علوم رفتاری ج2 ق1،کیامنش،جهاد علامه
ریچارد جی.شیولسون؛ علیرضا کیامنش
340,000
استدلال آماری در علوم رفتاری ج1،کیامنش،جهادعلامه
علیرضا کیامنش؛ ریچارد جی. شیولسون
180,000
استدلال آماری در علوم رفتاری ج2 ق2،کیامنش،جهادعلامه
ریچارد جی. شیولسون؛ علیرضا کیامنش
160,000
مدیریت اسلامی،افجه ای،جهادعلامه
علی اکبر افجه ای
150,000
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب ، افشار
سیدمحسن صدرزاده افشار؛ محسن صدرزاده افشار
108,000
معماری منابع انسانی ، نقوی،د.علامه
میرعلی سیدنقوی؛ حمیدرضا قاسمی
22,000
شایسته سالاری ، ابطحی
حسین ابطحی؛ فریدون عبدصبور
45,000
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی دفترسوم ، شهری
غلامرضا شهری؛ فریدون تحصیلدوست؛ محمدهاشم صمدی اهری
25,000