ناشر: دانشگاه یزد
تعداد عنوان ها: 141
کارآمدی جمعی ، شاکری ، د.یزد
جنی دانوهو؛ محسن شاکری؛ سیدعلیرضا هوشی السادات؛ زهرا زارع زاده
450,000
مدیریت دانش مشتری (افراد،فرآیندها،فناوری) ، آندرواژ ، د.یزد
لیلا آندرواژ؛ مینویر شماری؛ صاحب ایمانی؛ علیرضا رجبی پورمیبدی
830,000
شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر ، مظفری ، د.یزد
وجیهه مظفری پدرام پیوندی
335,000
کاربرد نرم افزار R در مدیریت (رویکرد آماری) ، اردکانی، د.یزد
داود عندلیب اردکانی؛ آسیه سلطان محمدی
475,000
تمرین با دمبل ، خاوری ، د.یزد
آلن هدریک؛ لیلی خاوری؛ میثم صفاری
580,000
روش تحقیق درعلوم زیستی،میرمحمدی میبدی،د.یزد
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
425,000
جستاری در مدیریت فروش ، اردکانی ، د.یزد
سعید سعیدااردکانی؛ اکرم شعبانی؛ امیررضا کنجکاومنفرد
640,000
برنامه ریزی یک اجتماع خوب ، اسمعیل پور ، د.یزد
جیل گرنت؛ نجما اسمعیل پور؛ میترا قربی
325,000
پرکاربردترین آزمون های آماری ، تورانلو ، د.یزد
حسین صیادی تورانلو؛ سیدمحمود زنجیرچی؛ آرزو سادات آیت آله
250,000
کنایه کاوی درامالی شریف مرتضی ، جمشیدی ، د.یزد
فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی
240,000
تحقیقات بازاریابی نگرشی کاربردی ، غفاری ، د.یزد
محمد غفاری -امیررضاکنجکاو منفرد
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه