ناشر: دانشگاه یزد
تعداد عنوان ها: 142
اسرار بانکداری ،مطهری نژاد ، دایزد
عباس مطهری نژاد؛ موری ان؛ رودبار
150,000
مدیریت دانش مشتری (افراد،فرآیندها،فناوری) ، آندرواژ ، د.یزد
لیلا آندرواژ؛ مینویر شماری؛ صاحب ایمانی؛ علیرضا رجبی پورمیبدی
830,000
کارآمدی جمعی ، شاکری ، د.یزد
محسن شاکری؛ جنی دانوهو؛ سیدعلیرضا هوشی السادات؛ زهرا زارع زاده
450,000
شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر ، مظفری ، د.یزد
وجیهه مظفری پدرام پیوندی
335,000
کاربرد نرم افزار R در مدیریت (رویکرد آماری) ، اردکانی، د.یزد
داود عندلیب اردکانی؛ آسیه سلطان محمدی
475,000
تمرین با دمبل ، خاوری ، د.یزد
آلن هدریک؛ لیلی خاوری؛ میثم صفاری
580,000
روش تحقیق درعلوم زیستی،میرمحمدی میبدی،د.یزد
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
425,000
جستاری در مدیریت فروش ، اردکانی ، د.یزد
سعید سعیدااردکانی؛ اکرم شعبانی؛ امیررضا کنجکاومنفرد
640,000
برش صنعتی منسوجات ویرایش2 ، دهقان ، د.یزد
اینتا ویلمسون نیمز؛ ندا دهقان -پدرام پیوندی
430,000
پرکاربردترین آزمون های آماری ، تورانلو ، د.یزد
حسین صیادی تورانلو؛ سیدمحمود زنجیرچی؛ آرزو سادات آیت آله
250,000
کنایه کاوی درامالی شریف مرتضی ، جمشیدی ، د.یزد
فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی
240,000
تحقیقات بازاریابی نگرشی کاربردی ، غفاری ، د.یزد
محمد غفاری -امیررضاکنجکاو منفرد
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه