ناشر: علم و صنعت 110 ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
تکنولوژی بتن،رمضانیانپور،علم و صنعت 110
علی اکبر رمضانیانپور؛ محمدرضا شاه نظری
230,000
سیستم مخابرای،کارلسون،سیدنا،و5،علم صنعت 110
آ.بروس کارلسون؛ طاهره سیدنا؛ پاول بی.کریلی
112,000
دستورالعمل های آزمایشگاه بتن،شاه نظری،علم صنعت110
محمدرضا شاه نظری؛ محمدقاسم سحاب
400,000
بارگذاری ج 1 ، پارسا
کیومرث زند پارسا
100,000