ناشر: علم و صنعت 110 ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
دستورالعمل های آزمایشگاه بتن،شاه نظری،علم صنعت110
محمدرضا شاه نظری؛ محمدقاسم سحاب
120,000
تکنولوژی بتن،رمضانیانپور،علم و صنعت 110
علی اکبر رمضانیانپور؛ محمدرضا شاه نظری
600,000
سیستم مخابرای،کارلسون،سیدنا،و5،علم صنعت 110
طاهره سیدنا؛ آ.بروس کارلسون؛ پاول بی.کریلی
112,000
دستورالعمل های آزمایشگاه بتن،شاه نظری،علم صنعت110
محمدرضا شاه نظری؛ محمدقاسم سحاب
120,000
دستورالعمل های آزمایشگاه بتن،شاه نظری،علم صنعت110
محمد رضا شاه نظری؛ محمد قاسم سحاب
70,000
بارگذاری ج 1 ، پارسا
کیومرث زند پارسا
100,000