ناشر: جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 80
آمارواحتمالات ،رضایی، جهاد اصفهان
عبدالمجید رضایی؛ علی محمد میرمحمدی میبدی
380,000
کارآفرینی در مزرعه،کاهان،ابراهیمی کوه بنه،جهاد.ص.اصفهان
محمدصادق ابراهیمی کوه بنه؛ دیوید کاهان؛ غلامرضا انداده
60,000
مقدمه ای بر ژنتیک تکمیلی،شاهسوند حسنی،جهاداصفهان
حسین شاهسوند حسنی؛ پوراندخت گلکار
110,000
مهندسی خوردگی ویرایش3،فونتانا،ساعتچی،جهاداصفهان
مارس . ج . فونتانا؛ احمد ساعتچی
550,000
مفاهیم و روشهای ساده و عملی تولید کمپوست،خوشگفتارمنش،جهاداصفان
امیرحسین خوشگفتارمنش؛ محمدهادی میرزاپور؛ شیوا غیاثی
135,000
پاسخ های گیاه به تنش خشکی(آثار و سازوکارهای مقاومت)،میرمحمدی میبدی،جهاداصفهان
علی محمد میرمحمدی میبدی؛ پوراندخت گلکار؛ مریم گل آبادی
130,000
طراحی قالب تزریق پلاستیک،رئوفی،جهاد اصفهان
اصغر رئوفی؛ آر. جی. ویلیام پای
310,000
کتاب درسی نظریه گراف،بالاکریشنان،طائری،جهاداصفهان
بالاکریشنان ؛ بیژن طائری؛ رانگاناتهان
110,000
شیمی تجزیه مهندسی ، انصافی،جهاداصفهان
علی اصغر انصافی؛ حسن رحیمی منصور
340,000
متالوژی جوشکاری و جوش پذیری آلیاژهای پایه نیکل،شمعانیان،جهادصنعتی اصفهان
جان دوپونت؛ مرتضی شمعانیان؛ جان لیپولد؛ حسین پورمحمد؛ مهدی امینی؛ ساموئل کیسر؛ محمد مصطفایی
215,000
ساختمانهای پایدار،مختاری ملک آبادی،جهاد اصفهان
رضا مختاری ملک آبادی؛ مریم مختاری ملک آبادی
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه