ناشر: سمت ، تهران
تعداد عنوان ها: 1,961
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
تاریخ فلسف غرب 7 فلسفه قاره ای از1750 به بعد طلوع و افول 2239
محمدمهدی اردبیلی؛ رابرت سی. سالمن
160,000
تاریخ نوین ترکیه ، شکور ، 2183
نفیسه شکور؛ اریک جی. روزخر؛ حسن حضرتی
340,000
مدیریت بازاریابی ، عزیزی ، 2223
شهریار عزیزی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ محمدرضا کریمی علویجه
310,000
فلسفه تاریخ در قرآن 2235
جواد سلیمانی
280,000
درآمدی بر ادبیات تطبیقی 2237
علی رضا انوشیروانی؛ فرانسوا بوست؛ لاله آتشی؛ رقیه بهادری
260,000
نهادهاوسازمانها1220
مینا دده بیگی؛ دبلیو ریچارد اسکات
200,000
جوامع حدیثی اهل سنت 801
مجید معارف
140,000
حقوق اداری،طباطبایی موتمنی،114
منوچهر طباطبایی موتمنی
250,000
تحریر الروضه فی شرح اللمعه ج1، 657
علیرضا امینی؛ محمدرضا آیتی
200,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
100,000
تئاتر و تماشاگر 2212
مجید اخگر؛ منصور ابراهیمی؛ غلامرضا شهبازی؛ مهدی نصراله زاده؛ نرگس یزدی
280,000
حقوق شرکتهای تجاری،پاسبان، 1065
محمدرضا پاسبان
270,000
برنامه ریزی درسی دوره متوسطه ، حاتمی ، 2234
جواد حاتمی؛ محمد آرمند؛ زهرا رحیمی
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه