ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد عنوان ها: 283
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و کاربردهای آن ، خامنه اصل ، د.تبریز
آندره لازیا؛ شاهین خامنه اصل؛ نعیمه سادات پیغمبردوست
450,000
آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه،میلر،گلابی،د.تبریز
جیمز. ان. میلر؛ مهدی گلابی؛ جین. سی. میلر
400,000
تکنولوژی و مدیریت گلخانه ، مطلوبی ، د.تبریز
منصور مطلوبی؛ نیکالس کاستیا؛ احمد مکاری خواجه دیزج
500,000
رفتار مکانیکی مواد ج1،آندره میرز،کیان وش،د.تبریز
مارک آندره میرز؛ عباس کیان وش؛ کریشان کومارچاولا
400,000
شیمی آلی پیشرفته واکنش ها و مکانیسم ها ، نمازی ، د.تبریز
برنارد میلر؛ حسن نمازی؛ بخشعلی معصومی
330,000
انرژی زمین گرمایی ، استوبر ، دا.تبریز
کمال سیاه چشم؛ اینگرید استوبر؛ کورت بوخر؛ محمد شهسواری بمی
450,000
مدل سازی سری داده ها ، اعلمی ، د.تبریز
محمدتقی اعلمی؛ سینا صادق فام؛ محمدحسن فاضلی فرد؛ لیلا نقی پور
400,000
آنالیز حقیقی ، فاروقی ، د.تبریز
محمدحسین فاروقی؛ رضا احمدی
170,000
اصول علم و مهندسی مواد ج1،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
ویلیام اف . اسمیت؛ عباس کیان وش
320,000
نعل در آتش ، عزبدفتری ، د.تبریز
بهروز عزبدفتری
250,000
پارسی سرایان آسیای صغیر ، واحد ، د.تبریز
اسدالله واحد؛ ویس دئیرمان چای
500,000
اصول علم و مهندسی مواد ج2،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
ویلیام اف. اسمیت؛ عباس کیان وش
350,000
مقدمه ای بر کشاورزی دقیق ، نوید ، د.تبریز
حسین نوید؛ جواد رباطی
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه