ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد عنوان ها: 287
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و کاربردهای آن ، خامنه اصل ، د.تبریز
آندره لازیا؛ شاهین خامنه اصل؛ نعیمه سادات پیغمبردوست
450,000
آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه،میلر،گلابی،د.تبریز
مهدی گلابی؛ جیمز. ان. میلر؛ جین. سی. میلر
400,000
تکنولوژی و مدیریت گلخانه ، مطلوبی ، د.تبریز
منصور مطلوبی؛ نیکالس کاستیا؛ احمد مکاری خواجه دیزج
500,000
شیمی آلی پیشرفته واکنش ها و مکانیسم ها ، نمازی ، د.تبریز
حسن نمازی؛ برنارد میلر؛ بخشعلی معصومی
330,000
اصول علم و مهندسی مواد ج1،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
ویلیام اف . اسمیت؛ عباس کیان وش
320,000
علفکش ها و فیزیولوژی گیاهی ، حسن نژاد ، د.تبریز
اندرو کاب؛ سیروس حسن نژاد؛ جان پی. رید؛ سهیلا پورحیدر غفاربی؛ الهام عباس وند
210,000
پارسی سرایان آسیای صغیر ، واحد ، د.تبریز
ویس دئیرمان چای؛ اسدالله واحد
500,000
آنالیز حقیقی ، فاروقی ، د.تبریز
محمدحسین فاروقی؛ رضا احمدی
170,000
انرژی زمین گرمایی ، استوبر ، دا.تبریز
اینگرید استوبر؛ کمال سیاه چشم؛ کورت بوخر؛ محمد شهسواری بمی
450,000
اصول علم و مهندسی مواد ج2،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
عباس کیان وش؛ ویلیام اف. اسمیت
350,000
نعل در آتش ، عزبدفتری ، د.تبریز
بهروز عزبدفتری
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه