ناشر: استاد ، مشهد
تعداد عنوان ها: 11
تشریح مسائل تحقیق در عملیاتی (پژوهش عملیاتی)،لیبرمن،رضایی نیک،استادمشهد
لیبرمن ؛ رضایی نیک؛ شهرزادمحسنیان؛ امین نژاد مبشر؛ محمد حسن امینی
150,000
ستارگان: ساختار و تحول آنها ، تیلر ، عدالتی
آر. جی. تیلر؛ تقی عدالتی
63,000
الکترونیک آنالوگ (ج2) ، پرایس ، احمدی
تی. ای. پرایس؛ ابوالفضل احمدی؛ کیومرث روزبهی
33,000
الکترونیک آنالوگ (ج1) ، پرایس ، احمدی
تی. ای. پرایس؛ ابوالفضل احمدی؛ کیومرث روزبهی
25,000