ناشر: حامی ، تهران
تعداد عنوان ها: 45
سیستم های صف،حمیدی زاده،حامی
محمدرضا حمیدی زاده
400,000
مدیریت خرید و زنجیره تامین در پروژه های عمرانی،بنتون،محمدی،حامی
دبلیو.سی.بنتون ؛ محمد محمدی؛ لیندا. اف . مک هنری؛ محسن بابایی
100,000
راهنمای جامع:اصول حسابداری (1)،نورانی،حامی
حسین نورانی؛ مهدی دستینه؛ فاطمه مریدی
120,000
مدیریت ریسک پروژه ، بروس بارکلی ، شجاعی ،حامی
بروس.تی.بارکلی ؛ امیرعباس شجاعی؛ علیرضا بطایی
120,000
اصطلاح نامه مدیریت بحران ، دهسرائی،حامی
زهرا دهسرائی؛ علی آقا بخشی؛ فرهاد شیرانی؛ مهرداد نوروزی اقبالی
300,000
اصول حسابداری (1) ، ولی نیا
محمد حسین زاده؛ نیما ولی نیا
50,000
فرهنگ نجوم،براس،روستا کهن،حامی
مریم روستا کهن؛ چالز . ا . براس؛ فرهاد ذکاوت
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه