ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 492
ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز ، سیداصفهانی ، د.امیرکبیر
بالبر دیلون؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ محمدرضا نباتچیان
360,000
چاپ زیستی در پزشکی بازساختی ، ایمانی ، د.امیرکبیر
رعنا ایمانی؛ علی مختارزاده
350,000
آنالیز پیشرفته و برنامه نویسی با آباکوس ، بیگلری ، د.امیرکبیر
فرید رضابیگلری؛ میلاد مالمیر؛ جواد سلیمی
480,000
روش هایی در مدل سازی ریاضی ، میرحسنی ، د.امیرکبیر
سیدعلی میرحسنی؛ فرناز هوشمند
450,000
آشنایی مقدمانی با سیستم های صف ، سیداصفهانی ، د.امیرکبیر
میرمهدی سیداصفهانی؛ طه حسین حجازی
95,000
فلزات در مهندسی پزشکی ، مضطرزاده ، د.امیرکبیر
فتح اله مضطرزاده؛ مریم غفاری؛ محمدمهدی مبارکی؛ سجاد امیدیان وندچالی
210,000
محرکه های الکتریکی پیشرفته ، قره پتیان ، دا.امیرکبیر
ند. موهان؛ گئورگ قره پتیان؛ مهدی ذوالفقاری؛ علی اصغر خدادوست آرانی
160,000
کنترل بهینه،نیکروش،د.امیرکبیر
سیدکمال الدین نیکروش
400,000
شناسایی و انتخاب فولاد و چدن ، راهنمای کاربردی کلید فولاد ، خامئی ، د.امیرکبیر
علی اکبر خامئی؛ سیدمحمدحسین میرباقری؛ امید ابوالحسنی
160,000
زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه ، حسنی ، دا.امیرکبیر
رودویجر مارس؛ حسین حسنی؛ آرش برجسته
270,000
ممانعت کننده های سبز خوردگی ، زارع بیدکی ، د.امیرکبیر
ساستری ؛ آرمان زارع بیدکی؛ علی پورقاسمی هنزا؛ طاهر ربیع زاده
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه