ناشر: جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 372
پدیده های انتقال در محیط های متخلخل ، کرمی جهادامیرکبیر
حامد کرمی؛ سعیدآقا عزیزی؛ اسماعیل میرزایی قلعه
250,000
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی (جلد دوم) ، نجاریان
سیامک نجاریان؛ حلیه بصیرنیا؛ لیا ضیایی
200,000
کنترل اعوجاج در جوشکاری ، مندل ، رنجبرنوده ، جهادامیرکبیر
اسلام رنجبرنوده؛ ان آر مندل؛ محسن کارشناس
180,000
اصول مهندسی گودبرداری ، قنبری ، جهادامیرکبیر
علی قنبری؛ محمدجواد شعبانی
240,000
آلودگی های محیط زیست ، علل ، مخاطرات و راهکارهای کاهش ، چوبکار ، جهادامیرکبیر
نسرین چوبکار؛ شاپور کاکولکی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ امیرمحمد امامی راد
200,000
روش های عملی در رنگرزی منسوجات ، اصلاحی ، جهادامیرکبیر
منصوره قنبرافجه؛ نیلوفر اصلاحی
180,000
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی ( جلد اول ) ، نجاریان
برتیل جاکبسون؛ سیامک نجاریان؛ آلن موری؛ حلیه بصیریان؛ لیا ضیایی
200,000
دستورالعمل آزمایشات عمومی و تخصصی ، کاظم آبادی ، جهادامیرکبیر
فاطمه زارع کاظم آبادی؛ سیده معصومه سادات میرنظامی
250,000
خوردگی آرماتورها در بتن ، رمضانیان پور ، جهادامیرکبیر
علی اکبر رمضانیان پور؛ مصطفی جلال
240,000
آزمایشگاه ها در شیمی نساجی،نجفی کوتنائی،جهادامیرکبیر
حسین نجفی کوتنائی؛ سیما حبیبی؛ مهرداد حاجیلاری
250,000
مهندسی و کاربرد مواد زیستی در پزشکی ، امینی مشهدی ، جهادامیرکبیر
حسینی امینی مشهدی؛ سمیرا نوخاسته؛ امیرمهدی مولوی؛ اکرم صالحی
300,000
انتقال رسوب،یانگ،امامی،جهادامیرکبیر
چی تد یانگ؛ امیر امامی
380,000
مسائل مکانیک سنگ ، قاسم پور،جهادامیرکبیر
نادر قاسم پور؛ بهنام پناه بر؛ محمدمهدی فرهادی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه