ناشر: حقوقدان ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
تشکیل قراردادهاوتعهدات
مهدی شهیدی
19,000
عقدوکالت،السنهوری،حسینی نژاد،دانش نگار
حسینقلی حسینی نژاد؛ عبدلرزاق احمدالسنهوری
25,000
حقوق قراردادهای اداری
ولی الله انصاری
65,000
کالبدشکافی خشونت علیه زنان،مولاوردی، دانش نگار
شهیندخت مولاوردی؛ نسرین مصفا
48,000
حقوق انگلیس به زبان ساده ج 1، بیگ زاده آروق
صفر بیگ زاده آروق؛ س. ف. پادفیلد
12,000