ادرس غرفه دانش نگار و علوم رایانه در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
1398-02-02

غرفه دانش نگار سالن F4- راهرو 2- غرفه19

 

 

غرفه علوم رایانه  سالن F6- راهرو 1- غرفه24