قوانین کسب و کار اینترنتی

بخش یکم - جرائم و مجازات ها

فصل یکم - جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

                                                                                                                     مبحث یکم - دسترسی غیرمجاز

ماده1- هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد،به حبس نودویک روز تا یک سال با جرائم نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

                                                                                                                     مبحث دوم- شنود غیرمجاز

ماده2-هرکس به طورغیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنودکند،به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

                                                                                                                     مبحث سوم- جاسوسی رایانه ای

ماده3-هرکس به طورغیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیرشود،به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

الف)دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یاشنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هردو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قراردادن داده های مذکور برای دولت،سازمان،شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها،به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره1- داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور با منافع ملی لطمه می زند.

تبصره2- آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویت این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری،کشور،ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده4- هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده(3) این قانون،تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند،به حبس از شش ماه تا دوسال با جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده5- چناچه ماموران دولتی که مسوول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون با سامانه های مربوط هستندوبه آنها آموزش لازم داده شده است یا داده هایا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها،حاملهای داده یا سامانه های مذکورشوند.به حبس از نودویک روز تا دوسال  با جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهندشد.  

فصل دوم- جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

                                                                                                                   مبحث یکم- جعل رایانه ای

ماده6- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیرشود،جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال با جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصدمیلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهدشد:

الف)تغییریاایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها.

ب)تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد و یا واردکردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.

ماده7- هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.

                                                                                                                    مبحث دوم- تخریب و اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی.

ماده8- هرکس به طور غیرمجاز داده های دیرگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده9- هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن،انتقال دادن،پخش،حذف کردن،متوقف کردن،دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری،سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده10- هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها،تغییر گذر واژه ها با رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود،به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده11- هرکس به قصد خطر انداختن امنیت،آسایش وامنیت عمومی اعمال مذکور در مواد(8)،(9)و(10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند،از قبیل خدمات درمانی،آب،برق،گاز،مخابرات،حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود،به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

 فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه       

ماده12- هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید،چناچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد،یه جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نودو یک روز تا یک سال با جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهدشد.