فرهنگ حسابداری انگلیسی-فارسی، آذربراهمان ، دانشیار

تعداد صفحات: 576
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 189,000 ریال
امتیاز دهی