تعداد عنوان ها: 32,484
غبارگیری و تصفیه گازها، گوردون ، لطفیانی،مرکزنشر
گوردون ؛ علی لطفیانی؛ پیساخوف
14,500
طراحی منطقی دستگاههای رقمی،فریدمن،صاحبان،مرکزنشر
فرهاد صاحبان؛ آرتور د . فریدمن؛ شهلا طباطبائی
10,500
اصول ترمودینامیک شیمیایی،پیمنتل،خواجه نصیر طوسی،مرکزنشر
جرج س. پیمنتل؛ احمد خواجه نصیر طوسی؛ ریچارد د. اسپراتلی
7,500
شیمی تجزیه کمی معدنی ج2،وگل،مرکزنشر
آرتور وگل؛ عبدالرضا سلاجقه؛ محمدباقر پورسید
37,000