تعداد عنوان ها: 33,284
طراحی منطقی دستگاههای رقمی،فریدمن،صاحبان،مرکزنشر
آرتور د . فریدمن؛ فرهاد صاحبان؛ شهلا طباطبائی
10,500
اصول ترمودینامیک شیمیایی،پیمنتل،خواجه نصیر طوسی،مرکزنشر
جرج س. پیمنتل؛ احمد خواجه نصیر طوسی؛ ریچارد د. اسپراتلی
7,500
شیمی تجزیه کمی معدنی ج2،وگل،مرکزنشر
آرتور وگل؛ عبدالرضا سلاجقه؛ محمدباقر پورسید
37,000