موضوعات: 11335
تعداد عنوان ها: 21
طراحی شیرهای سرو الکتروهیدرولیکی ، قنبری ، هوافضا
داوود قنبری؛ 49400 ؛ اشرف حسین زاده
76,000
مرجع جامع ANSYS ، آدمی،صنایع هوا فضا
حجت الله آدمی؛ 50700 ؛ خورشید حمید زاده
78,000
دانش زنجیره تامین ، کریمی،هوافضا
والاس جی. هوپ؛ 19500
30,000
فناوری اینرسی ج1،الهیان،هوا فضا
محمدعلی الهیان؛ 182584
280,000
تجهیزات زمینی موشک ها ، عبدی
بیژن عبدی؛ 18850
29,000