موضوعات: 560-دیرینه شناسی ودیرینه شناسی جانوری
تعداد عنوان ها: 21
مقدمه ای بر کارآفرینی اجتماعی ، شاهین ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ ترسا شاهین
550,000
گرده شناسی،محمودی اطاقوری،یزدا
آرمان محمودی اطاقوری؛ حمیده حسن نژاد دیوکلائی
100,000
پالئواکولوژی؛زواره ای ، احمدی، آوند اندیشه
احمدزواره ای؛ وحیداحمدی
120,000
فرامینیفرا:جنس های شاخص و پالئو اکولوژی،وزیری مقدم،جهاداصفهان
حسین وزیری مقدم؛ عزیزالله طاهری؛ مسعود کیمیاگری
75,000
کنودونتها ، عاشوری، د.فردوسی
علیرضا عاشوری؛ محمدعلی عباسی؛ عباس قادری
58,000
بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) ج 2 ، جعفریان،د.اصفهان
محمد علی جعفریان؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزالله طاهری
25,000
مبانی دیرینه شناسی ج 2 (میکروفسیل ها) ، وزیری، مرکزنشر
محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ وحیده ناظری
35,000
بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) ج 1 ، جعفریان،د.اصفهان
محمدعلی جعفریان؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیز الله طاهری
20,000
فسیل شناسی مهره داران ، جعفریان،د.اصفهان
محمدعلی جعفریان؛ حسینعلی بگی
18,000