موضوعات: 920-سرگذشتنامه های عمومی و نسب شناسی
تعداد عنوان ها: 20
دانشنامه متفکران معاصر عرب ، مرادی ، د.مفید
مجید مرادی؛ عبداله السید ولداباه
180,000
جایگاه شعردر آثار برشت حدادی دا تهران
محمد حسین حدادی -حسین سرکار حسن خان
170,000
خاورمیانه از فروپاشی تا نظم یابی،ایوب،زیبایی،مطالعات راهبردی
محمد ایوب؛ مهدی زیبایی؛ سجاد بهرامی مقدم
85,000
تاریخ تشیع(2):دولتها، خاندانهاو آثار علمی فرهنگی شیعه، 937
حسینیان مقدم؛ داداش نژاد؛ مردای نسب
134,000
گفتگوهای پس از انقلاب،عوض پور،د.امام صادق
مهدی عوض پور؛ مصطفی اسماعیلی
85,000
تاریخ کامل 14 جلدی،ابناثیر،روحانی،اساطیر
عزالدین بن اثیر؛ آژیر
5,500,000
دیپلماسی اجبار ، اسدی
ناصر اسدی
50,000
نشان های نمادین ژاپن ، قدیمی،فضا
جان دبلیو دوئر؛ سحر قدیمی
195,000
تاریخ یعقوبی 2جلدی ، آیتی ، علمی فرهنگی
احمد بن اسحاق یعقوبی؛ 0
260,000