موضوعات: 920-سرگذشتنامه های عمومی و نسب شناسی
تعداد عنوان ها: 20
دانشنامه متفکران معاصر عرب ، مرادی ، د.مفید
مجید مرادی؛ عبداله السید ولداباه
180,000
جایگاه شعردر آثار برشت حدادی دا تهران
محمد حسین حدادی -حسین سرکار حسن خان؛ 0
170,000
خاورمیانه از فروپاشی تا نظم یابی،ایوب،زیبایی،مطالعات راهبردی
محمد ایوب؛ مهدی زیبایی؛ سجاد بهرامی مقدم
85,000
گفتگوهای پس از انقلاب،عوض پور،د.امام صادق
مهدی عوض پور؛ مصطفی اسماعیلی
85,000
تاریخ تشیع(2):دولتها، خاندانهاو آثار علمی فرهنگی شیعه، 937
حسینیان مقدم؛ داداش نژاد؛ مردای نسب
134,000
تاریخ کامل 14 جلدی،ابناثیر،روحانی،اساطیر
آژیر ؛ عزالدین بن اثیر
5,500,000
دیپلماسی اجبار ، اسدی
ناصر اسدی
50,000
نشان های نمادین ژاپن ، قدیمی،فضا
جان دبلیو دوئر؛ سحر قدیمی
195,000
تاریخ یعقوبی 2جلدی ، آیتی ، علمی فرهنگی
احمد بن اسحاق یعقوبی؛ 0
260,000