موضوعات: 920-سرگذشتنامه های عمومی و نسب شناسی
تعداد عنوان ها: 12
گفتگوهای پس از انقلاب،عوض پور،د.امام صادق
مهدی عوض پور؛ مصطفی اسماعیلی
85,000
تاریخ کامل 14 جلدی،ابناثیر،روحانی،اساطیر
عزالدین بن اثیر؛ آژیر
5,500,000
دیپلماسی اجبار ، اسدی
ناصر اسدی
50,000
نشان های نمادین ژاپن ، قدیمی،فضا
جان دبلیو دوئر؛ سحر قدیمی
195,000
تاریخ یعقوبی 2جلدی ، آیتی ، علمی فرهنگی
احمد بن اسحاق یعقوبی؛ 0
260,000