موضوعات: 070-رسانه های خبری وروزنامه نگاری و نشر
تعداد عنوان ها: 22
زباله و بازیافت(کتابهای سبز)،تفرشی،فنی ایران
لین لویس گایلت؛ حیدر اسماعیلی؛ لتیزیا گاگلیلمو؛ زهرا کریم خانی
220,000
روش تحقیق درعلوم زیستی،میرمحمدی میبدی،د.یزد
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
425,000
فعالیت رسانه ای در ورزش ، قاسمی ، بامدادکتاب
حمید قاسمی؛ فرشاد تجاری؛ سارا کشکر
350,000
روزنامه نگاری نوین،بدیعی،قندی،د.علامه
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
600,000
نشریات عصرمشروطه:روزنامه مساوات سال اول ازشماره 1تا30،د.تهران
0 ؛ مجری موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی
300,000
مبانی نشر کتاب و3،آذرنگ، 203
عبدالحسین آذرنگ
220,000
احتمالات و آمار مهندسی ج1 : احتمالات ،مونتگمری ، تاجدار ، اتا
ویلیام دبیلو.هاینز؛ پرویز تاجداری؛ داگلاس.سی مونتگومری؛ سید محسن سید علی اکبر؛ دیوید.ام گلدزمن؛ علیرضا محقی؛ کنی.ام بورور
160,000
اصول خبر نویسی ، نصراللهی
اکبر نصراللهی؛ 0
55,000
خبر: تحلیل شبکه ای و تحلیل گفتمان،محسنیان راد،د.امام صادق
حسن بشیر؛ مهدی محسنیان راد؛ حسام الدین آشنا؛ احمد علی قانع؛ فهیمه وزیری؛ پیمان جبلی
75,000
رسانه و المپیک ، احمدی
ژورف هکفورث؛ سیدعبدالحمید احمدی؛ مریم سبزعلی؛ فرزانه ستاکه
40,000
روزنامه نگاری ، معتمدنژاد
کاظم معتمدنژاد
65,000