موضوعات: 070-رسانه های خبری وروزنامه نگاری و نشر
تعداد عنوان ها: 23
زباله و بازیافت(کتابهای سبز)،تفرشی،فنی ایران
لین لویس گایلت؛ حیدر اسماعیلی؛ لتیزیا گاگلیلمو؛ زهرا کریم خانی
220,000
فعالیت رسانه ای در ورزش ، قاسمی ، بامدادکتاب
حمید قاسمی؛ فرشاد تجاری؛ سارا کشکر
350,000
روش تحقیق درعلوم زیستی،میرمحمدی میبدی،د.یزد
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
425,000
روزنامه نگاری نوین،بدیعی،قندی،د.علامه
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
350,000
نشریات عصرمشروطه:روزنامه مساوات سال اول ازشماره 1تا30،د.تهران
مجری موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی
300,000
مهارت های ارتباطی در ورزش،تجاری،حتمی
فرشاد تجاری؛ نشمین بابایی؛ امیر بال زاده
50,000
مبانی نشر کتاب و3،آذرنگ، 203
عبدالحسین آذرنگ
220,000
پیوند رسانه و ورزش،کشاورز،حتمی
حسن اسدی لقمان کشاورز
180,000
احتمالات و آمار مهندسی ج1 : احتمالات ،مونتگمری ، تاجدار ، اتا
ویلیام دبیلو.هاینز؛ پرویز تاجداری؛ داگلاس.سی مونتگومری؛ سید محسن سید علی اکبر؛ دیوید.ام گلدزمن؛ علیرضا محقی؛ کنی.ام بورور
160,000
اصول خبر نویسی ، نصراللهی
اکبر نصراللهی؛ 0
55,000
خبر: تحلیل شبکه ای و تحلیل گفتمان،محسنیان راد،د.امام صادق
حسن بشیر؛ مهدی محسنیان راد؛ حسام الدین آشنا؛ احمد علی قانع؛ فهیمه وزیری؛ پیمان جبلی
75,000
رسانه و المپیک ، احمدی
ژورف هکفورث؛ سیدعبدالحمید احمدی؛ مریم سبزعلی؛ فرزانه ستاکه
40,000
روزنامه نگاری ، معتمدنژاد
کاظم معتمدنژاد
65,000