موضوعات: 540-شیمی، بلورشناسی، کانی شناسی
تعداد عنوان ها: 2
جداسازی ترکیبات کایرال،فرج زاده،د.تبریز
میرعلی فرج زاده؛ نینا نوری؛ حسین قراری
70,000
جداسازی فیزیکی و شیمیایی،سالار آملی،د.تهران
حشین سالار آملی؛ زین العابدین بشیری صدر
45,000