موضوعات: 920-سرگذشتنامه های عمومی
تعداد عنوان ها: 13
جایگاه شعردر آثار برشت حدادی دا تهران
محمد حسین حدادی -حسین سرکار حسن خان
170,000
اندیشه ها و دغدغه های حرفه ای،اورعی،چاپار
نرگس اورعی؛ نرگس ملکوتی
300,000
خاورمیانه از فروپاشی تا نظم یابی،ایوب،زیبایی،مطالعات راهبردی
محمد ایوب؛ مهدی زیبایی؛ سجاد بهرامی مقدم
85,000
آتیه ما،علی زاده،شیوه
خلیل علی زاده
100,000
آئینه تاریخ ، طلوعی
محمود طلوعی
195,000