موضوعات: 970-تاریخ عمومی آمریکای شمالی
تعداد عنوان ها: 5
نظریه سیستم در ژئومورفولوژی،الورفلت،نصرتی،د.بهشتی
کاظم نصرتی؛ کرستن فون الورفلت؛ زهرا سربازی
110,000
برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی ، پاتریشیا، پرداختچی،شهیدبهشتی
محمدحسن پرداختچی؛ پاتریشیا لولر؛ لاله جمشیدی؛ کاتلین کینگ
70,000
آینده جنبش های اسلامی پس از11 سپتامبر ، شیروانی
رفعیت سیداحمد؛ میثم شیروانی؛ عمرو الشبوکی
35,000